Czcionka: A A A

WYTYCZNE DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I GRUPOWEGO OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE POBYTU W AQUAPARKU LAGUNA W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

W ramach działań zapobiegawczych i profilaktycznych – w trosce o zdrowie klientów, w związku z zagrożeniem wywołanym trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) wydaje się z dniem 15 grudnia 2021 r. do odwołania wytyczne obowiązujące wszystkich użytkowników aquaparku Laguna:

1. Przed wejściem na teren aquaparku Laguna należy zapoznać się z obowiązującym na terenie obiektu Regulaminem korzystania z usług obiektu oraz niniejszymi wytycznymi. Regulamin i wytyczne dostępne są na stronie www.cwlaguna.pl oraz na holu obiektu.

2. Wejście na teren strefy płatnej aquaparku oznacza zapoznanie się i akceptację w/w dokumentów.

3. Zabrania się korzystania z basenu osobom z potwierdzoną infekcją koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, a także z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, w szczególności infekcji dróg oddechowych oraz z gorączką.

4. Na terenie strefy płatnej obejmującej basen sportowy, baseny rekreacyjne, sauny, łaźnię parową, przebieralnie i prysznice w jednej chwili mogą łącznie przebywać maksymalnie 142 osoby. Do wskazanego limitu osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 (do zakupu biletu uprawnia okazanie dowolnego dokumentu świadczącego o szczepieniu).

5. Ilości osób mogących jednocześnie korzystać ze strefy saun i łaźni parowej w jednym momencie wskazane są bezpośrednio przy każdej z saun i w łaźni. Klienci korzystający z sauny i łaźni zobowiązani są do ich przestrzegania.

6. Na terenie całego obiektu basenowego obowiązuje zasada dystansu społecznego i utrzymywania minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 1,5m (dotyczy: niecki basenu sportowego wraz z torami, niecek basenów rekreacyjnych, brodzików dla dzieci, wanien jaccuzi, zjeżdżalni, natrysków, przebieralni, strefy zmiany obuwia, stanowisk przy kasach, toalet, holu głównego, windy i wszelkich ciągów komunikacyjnych).

7. Z obowiązku stosowania zasady zachowania dystansu społecznego w stosunku do siebie mogą być zwolnione osoby wspólnie zamieszkujące, np. rodzic z dzieckiem. Jednakże osoby te razem są zobowiązane zachować odległość 1,5 m od pozostałych użytkowników na terenie całego obiektu.

8. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz gromadzenia się. Wszyscy użytkownicy obiektu są zobowiązani do bezzwłocznego opuszczania pływalni, pomieszczeń i obiektu jak najszybciej po zakończeniu korzystania z usług.

9. Zakazuje się Klientom przebywania w obiekcie (również w holu) w godzinach innych niż godziny otwarcia dla Klientów, to jest od 8.00 do 22.00. Obowiązek ten istnieje również, gdy drzwi wejściowe budynku basenowego pozostają otwarte.

10. Zasady opieki nad osobami nieletnimi na obiektach Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie reguluje Kodeks Cywilny.

11. Wszystkich użytkowników zobowiązuje się do przestrzegania na terenie całego obiektu ogólnie przyjętych i rekomendowanych zasad przestrzegania higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) typu: częste mycie rąk (dezynfekcja), zachowanie odległości od innych, kichanie i kaszel w zgięcie łokcia, noszenie maseczek ochronnych.

12. Po wejściu do obiektu, niezwłocznie należy zdezynfekować dłonie wykorzystując w tym celu rozmieszczone i oznakowane w obiekcie dozowniki. Zaleca się również korzystanie z punktów do dezynfekcji rąk w innych miejscach i przejściach (np. w szatniach).

13. Każdy użytkownik kompleksu basenu ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej na całym terenie obiektu basenowego do momentu przebrania się.

14. Po przebraniu każdy ma obowiązek pozostawienia swojej maseczki, zabezpieczonej w osobistym plecaku, torbie lub woreczku foliowym w szafce. Zabrania się pozostawiania maseczek poza szafkami. Maseczki jednorazowe należy wyrzucać do pojemników na śmieci.

15. W kierunku odwrotnym, to jest po opuszczeniu niecki basenu, przejściu przez natryski do szatni każdy ma obowiązek w pierwszej kolejności nałożyć maseczkę, a następnie przebrać się, suszyć włosy i opuścić strefę płatną w maseczce na twarzy.

16. Przy kasie w kierunku wejścia na basen oraz wyjścia z basenu może znajdować się po jednej osobie z każdej strony (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących, np. rodziców z dziećmi). Klienci są zobowiązani zachować odpowiedni dystans w kolejce do kasy zarówno na wejściu jak i wyjściu oraz respektować komunikaty i oznaczenia w tym zakresie.

17. Zaleca się stosowanie form płatności bezgotówkowych (np. kart płatniczych).

18. W przebieralniach wprowadza się zasadę pozostawiania otwartych drzwiczek szafki w momencie wychodzenia (po przebraniu i zakończeniu pobytu w strefie basenowej) co umożliwi służbom sprzątającym szybką identyfikację miejsc podlegających dezynfekcji.

19. Każdy użytkownik ma obowiązek starannego umycia całego ciała przed wejściem na hale basenowe.

20. Na basenie sportowym użytkownicy mają obowiązek pływać z zachowaniem dystansu 1,5 m. Obowiązuje ruch pływania prawostronny. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników i personelu obiektu w tym zakresie.

21. Zabrania się gromadzenia na halach basenowych zarówno w wodzie jak i poza nią.

22. Każdy użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wszelkich poleceń oraz instrukcji wydawanych przez ratowników oraz personel obiektu, a także zastosować się do zaleceń wynikających z oznakowania obiektu czy komunikatów głosowych.

23. Zarządca aquaparku tj. Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie zastrzega sobie prawo do rezerwacji basenu w określonych godzinach i dniach na potrzeby realizacji celowych zajęć z zachowaniem warunków bezpieczeństwa służącym nierozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19). Każdy użytkownik przed planowaną wizytą na basenie jest zobowiązany do przeczytania aktualnych komunikatów (grafików) dotyczących rezerwacji torów na basenie sportowym.

24. Gdy maksymalny limit ilości osób przebywających w tej samej chwili na basenie zostanie osiągnięty wówczas sprzedaż biletów na basen zostanie wstrzymana, a Klienci przed kasami będą oczekiwać do momentu, gdy personel kasy wznowi sprzedaż.

25. Powyższe wytyczne zostały opracowane w oparciu o obowiązujące w tym zakresie rozporządzenia i rekomendacje, a w szczególności w oparciu o opublikowane w dniu 06.05.2021 r. Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz. U. 2021 poz. 861 z późn. zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


Galeria zdjęćFacebook