Czcionka: A A A

RODO - Klauzula informacyjna


Klauzula informacyjna ogólna


W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Centrum Sportu I Rekreacji z siedzibą w Gryfinie, ul. Wodnika 1, 74-100 Gryfino,

tel. 91 415 32 40, e-mail: sekretariat@cwlaguna.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Katarzyna Misiewicz Staszak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych

e-mail: inspektor@cwlaguna.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z korespondencją w celu realizacji zadania/usługi lub odpowiedzi na e-mail - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:

a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do treści danych oraz otrzymywania ich kopii na podstawie
    art. 15 RODO;

  2. prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO -po upływie wymaganego przepisami prawa okresu przechowywania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych dostarczonych CSiR.;

  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;

  5. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.

Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korespondencji, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zlecenia.

10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

w tym również profilowaniu.


Galeria zdjęćFacebook