Czcionka: A A A

REGULAMIN

1. REGULAMIN OBIEKTU ustala zasady korzystania z urządzeń i pomieszczeń znajdujących się w CW Laguna. 

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników oraz osoby przebywające na terenie CW Laguna. Wraz z wejściem na teren CW Laguna, zarówno Użytkownik jak i osoba niekorzystająca z usług CW Laguna zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania jego postanowień oraz wszystkich pozostałych zasad bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji CW Laguna. 

3. Osoby korzystające z usług CW Laguna dokonują tego na własne ryzyko i odpowiedzialność.

4. CW Laguna ponosi odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe poniesione przez Użytkowników CW Laguna wyłącznie w przypadku zawinienia Obsługi Obiektu lub wynikające z wadliwego działania urządzeń znajdujących się w CW Laguna.

5. CW Laguna nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu obiektu, zaleceń i instrukcji Obsługi lub przez nieodpowiednie korzystanie z urządzeń Obiektu.

REGULAMIN OBIEKTU CENTRUM WODNEGO LAGUNA znajduje się w poniższym załączniku.

 

KOMUNIKATY DOT. JAKOŚCI WODY W CW LAGUNA

2020-09-01 - Informujemy, iż zgodnie z wynikami badań z dnia 18.08.2020 r. woda w nieckach basenowych w Centrum Wodnym Laguna spełnia wszystkie wymagania jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

2018-12-18 - Informujemy, iż zgodnie z wynikami woda pod prysznicami w Centrum Wodnym Laguna spełnia wszystkie wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
plik Regulamin obiektu CW Laguna

plik Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni 2018-07-03

plik Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni 2019-08-30

Galeria zdjęćFacebook