Czcionka: A A A

REGULAMIN

  1. REGULAMIN OBIEKTU ustala zasady korzystania z urządzeń i pomieszczeń znajdujących się w CW Laguna.
  2. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników oraz osoby przebywające na terenie CW Laguna. Wraz z wejściem na teren CW Laguna, zarówno Użytkownik jak i osoba niekorzystająca z usług CW Laguna zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania jego postanowień oraz wszystkich pozostałych zasad bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji CW Laguna. 
  3. Osoby korzystające z usług CW Laguna dokonują tego na własne ryzyko i odpowiedzialność.
  4. CW Laguna ponosi odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe poniesione przez Użytkowników CW Laguna wyłącznie w przypadku zawinienia Obsługi Obiektu lub wynikające z wadliwego działania urządzeń znajdujących się w CW Laguna.
  5. CW Laguna nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu obiektu, zaleceń i instrukcji Obsługi lub przez nieodpowiednie korzystanie z urządzeń Obiektu.

 

        REGULAMIN OBIEKTU CENTRUM WODNEGO LAGUNA znajduje się w poniższym załączniku.

 

Informujemy, iż woda w Centrum Wodnym Laguna spełnia wszystkie wymagania jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

 


plik Regulamin obiektu

Galeria zdjęć

Basen z morską faląFacebook