Czcionka: A A A

REGULAMIN

  1. REGULAMIN OBIEKTU ustala zasady korzystania z urządzeń i pomieszczeń znajdujących się w CW Laguna. 
  2. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników oraz osoby przebywające na terenie CW Laguna. Wraz z wejściem na teren CW Laguna, zarówno Użytkownik jak i osoba niekorzystająca z usług CW Laguna zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania jego postanowień oraz wszystkich pozostałych zasad bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji CW Laguna. 
  3. Osoby korzystające z usług CW Laguna dokonują tego na własne ryzyko i odpowiedzialność.
  4. CW Laguna ponosi odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe poniesione przez Użytkowników CW Laguna wyłącznie w przypadku zawinienia Obsługi Obiektu lub wynikające z wadliwego działania urządzeń znajdujących się w CW Laguna.
  5. CW Laguna nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu obiektu, zaleceń i instrukcji Obsługi lub przez nieodpowiednie korzystanie z urządzeń Obiektu.

     REGULAMIN OBIEKTU CENTRUM WODNEGO LAGUNA znajduje się w poniższym załączniku.

KOMUNIKATY DOT. JAKOŚCI WODY W CW LAGUNA

2018-03-22 - Centrum Wodne „Laguna” informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 12 marca 2018 roku stwierdził, że woda pitna wewnętrznej instalacji cieplej wody użytkowej w CW Laguna nie nadaje się do pryszniców tj. nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na obecność bakterii Legionella sp. Do czasu wykonania działań naprawczych ciepła woda pod prysznicami w CW Laguna zostaje wyłączona. Korzystanie z usług Centrum Wodnego nie zagraża zdrowiu klientów.

2018-03-06 - Informujemy, iż zgodnie z wynikami badań z dnia 06.03.2018 r. woda w Centrum Wodnym Laguna spełnia wszystkie wymagania jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

2017-08-31 - Roczna ocena jakości wody na pływalni Centrum Wodne Laguna w Gryfinie z dnia 31.08.2017 r. - w załączeniu.


plik Regulamin obiektu CW Laguna

plik Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni 2017-08-31

Galeria zdjęćFacebook