Czcionka: A A A

Polityka Prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI CENTRUM WODNEGO LAGUNA

 

Udostępniając Państwu naszą stronę internetową, poniżej podajemy zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji uzyskiwanych za pośrednictwem naszej strony internetowej www.cwlaguna.pl.

Przeglądając serwis internetowy Centrum Wodnego Laguna zwanego dalej CW Laguna akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób stronę www.cwlaguna.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników strony.

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) pragniemy poinformować, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

Centrum Wodne Laguna - Zakład Budżetowy (zwany dalej „CW Laguna"),

 ul. Wodnika 1, 74-100 Gryfino,

telefon: 91 415 32 40,

e-mail: sekretariat@cwlaguna.pl

 

W przypadku skorzystania przez Panią/Pana z usług CW Laguna za pośrednictwem innych Podmiotów, także te Podmioty przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie ich udostępnienia przez Panią/Pana.
 
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez w/wym. podmioty powinna Pani / Pan uzyskać bezpośrednio od tych Podmiotów.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO CW Laguna wyznaczyło inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

W celu umożliwienia kontaktu z inspektorem ochrony danych został utworzony dedykowany adres e-mail:

inspektor@cwlaguna.pl

Osoby, których dane dotyczą mogą także kontaktować z inspektorem ochrony danych pisemnie, na podany poniżej adres korespondencyjny:

Inspektor Ochrony Danych
Centrum Wodne Laguna
ul. Wodnika 1
74-100 Gryfino

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności, co do wykonywanych zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

 

Podstawa prawna przetwarzania oraz obowiązek podania danych oraz cel przetwarzania:

 

CW Laguna będzie przetwarzało Pani/ Pana dane osobowe:
 
na potrzeby realizacji usług, zgodnie z zawartymi umowami (przy usłudze korzystania z basenu także z monitoringu hali basenowej) –  w oparciu o przepisy ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych regulujących zasady świadczenia usług CW Laguna, a także na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości i prowadzeniu dokumentacji podatkowej

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO – korzystania z usług pływalni,

oraz

wizerunku z monitoringu w strefach publicznych poza basenem – na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO – zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, min. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego we wszystkich strefach publicznych wewnątrz obiektu oraz w bezpośrednim jego otoczeniu.

Niepodanie niezbędnych danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu skorzystanie z usług CW Laguna.

 

Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie:

  • pracownikom i współpracownikom CW Laguna posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,

  • podmiotom pośredniczącym w korzystaniu z usług CW Laguna na podstawie Pani/Pana dyspozycji,

  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla CW Laguna w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń  (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, systemu monitorowania),

  • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

 

CW Laguna nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein);

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

CW Laguna będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w czasie niezbędnym do zrealizowania wybranych przez Panią/Pana usług zgodnie z umową oraz będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa na cele archiwizacji, spełnienia wymogów obowiązujących przepisów o rachunkowości i prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz ewentualne rozstrzyganie wzajemnych roszczeń.
 
Dane przetwarzane w ramach monitoringu hali basenowej, jak również w ramach monitoringu w  pozostałych strefach publicznych są automatycznie nadpisywane i podlegać będą przechowywaniu w okresie do 14 dni, po czym będą zastępowane danymi aktualnymi, z zastrzeżeniem sytuacji wymagających prowadzenia postępowań wyjaśniających, z uwagi na zdarzenia naruszenia bezpieczeństwa osób i mienia. Dla takich wyjątkowych sytuacji przetwarzanie danych z monitoringu odbywać się będzie adekwatnie do zaistniałych okoliczności i wymogów prawa.

 

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:


Przysługuje Pani/Panu prawo:

- dostępu do treści swoich danych,

- prawo sprostowania danych nieprawidłowych,

- uzupełniania danych niekompletnych,

- usunięcia danych – po upływie wymaganego przepisami prawa okresu przechowywania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych dostarczonych CW Laguna.
 
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez CW Laguna Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

 

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody.
 
Zakres profilowania może być realizowany przez Administratora Danych Osobowych oraz współprzetwarzających w ramach usług pośrednictwa w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie odrębnie wyrażonej zgody na ten cel, np. dotyczącej ustalenia adekwatnego pakietu usług dla Pani/Pana lub pakietu lojalnościowego (szczegółowy obowiązek informacyjny CW Laguna zostanie zrealizowany przy pozyskiwaniu dobrowolnej zgody).

 

Newsletter

 

W przypadku chęci zapisania się do newslettera ze strony cwlaguna.pl wymagane jest podanie adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.

 

 

 

Rezerwacja grupy


Na stronie jest możliwość pobrania i wydruku formularza rezerwacji. Formularz należy wypełnić
w formie papierowej i wysłać faxem, pocztą lub e-mailem. W formularzu rezerwacji należy podać pełne dane osobowe. Dane osobowe będą gromadzone przez CW Laguna gdyż jest to niezbędne dla realizacji usługi oraz określonego celu zgodnego z prawem (wypełnianie dokumentów księgowych, realizacja płatności, rozpatrywanie reklamacji, załatwianie kwestii spornych).

 

Wypełniając wszelkiego rodzaju formularze, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z działaniem serwisu.

 

Jedynie uprawnieni pracownicy i osoby zajmujące się obsługą witryny CW Laguna mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym.

 

Witryna cwlaguna.pl nie jest przeznaczona dla dzieci. W związku z tym nie zamierzamy zbierać danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia i nie odpowiadamy za informacje zebrane od tej grupy wiekowej.

 

Niezapowiedziane wiadomości


CW Laguna zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości CW Laguna rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, usług i newsletter (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez podmioty zewnętrzne.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych CW Laguna Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 

Linki do stron osób trzecich


Linki / przekierowania do stron internetowych innych podmiotów jeśli zostały zamieszczone CW Laguna nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez właścicieli innych witryn, jak również za politykę ochrony prywatności innych podmiotów.

 

Pliki cookies


Strona internetowa www.cwlaguna.pl nie używa plików „cookies”.


Galeria zdjęćFacebook